Privacyverklaring

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Vibaspc acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij geven geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
 • Vibaspc is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Email adres
 • Betalingsgegevens

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang tot mijn account

Als u een account aanmaak op vibaspc.info, kunt u toegang krijgen om uw bestellingen in te zien en te wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
Via sociaal media.

Contactformulier

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont GEEN advertenties.

Verstrekking aan derden

Daar doen wij niet aan zie verder schrijven. Daarom geen Cookies;)

GEEN Cookies

Waarom geen cookie melding op onze website?
Heel simpel, wij zijn erg kieskeurig in de software en systemen die wij gebruiken en maken privacybewuste keuzes. Zodoende hebben wij ons best gedaan om de website van Vibaspc vrij te houden van cookies die jouw persoonsgegevens verzamelen. En dat is gelukt.

Onze website gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijke persoon; met andere woorden een persoonsgegeven. Het tonen van een cookie melding is daardoor niet nodig. En dat komt goed uit, want wij hebben een hekel aan stiekeme tracking of irritante cookie-walls!

Voor meer informatie over ons GEEN Cookie beleid vind je hier.

Correct privacybeleid

Wij respecteren jouw privacy en handelen uiteraard conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In ons privacybeleid staat exact wat wij met jouw gegevens doen. Het komt er op neer, dat wij deze alleen gebruiken voor een soepele en eenvoudige dienstverlening richting jou. Eigenlijk heel normaal

Google Analytics

Google Analytics | Normaliter kun je met Analytics inzicht krijgen in de gedragingen van bezoekers door middel van persoonsgegevens. Echter, wij hebben deze functies uitgeschakeld. Daarnaast hebben wij Analytics privacyvriendelijk (inclusief anonimiseren van IP-adressen) ingesteld, zoals de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens voorschrijven. Zodoende worden er alleen functionele cookies geplaatst.

Beveiligingsmaatregelen

Wij waarborgen juist jouw online veiligheid en privacy. Deze beveiligingsmaatregelen hebben wij getroffen om jou te beschermen en te behoeden voor de gevaren op het internet. Meestal merk jij hier niets van, want wij vinden dat jij je hierover niet continu druk hoeft te maken.

Back-ups servers

Elk 12 uur worden er back-ups uitgevoerd naar meerdere privé Clouds, zodat onze gegevens nooit verloren gaan!

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna worden uw gegevens gewist.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

 • Naam bedrijf: Vibaspc Computerreparatie Breda
 • Wensel Cobergherstraat 27
 • Postcode, plaats: 4827 BA Breda
 • E-mail: [email protected]
 • Website: www.vibaspc.info
 • Telefoon: +31 (06)30607405
Privacyverklaring