Algemene reparatievoorwaarden

Algemene reparatievoorwaarden

De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terug bezorgkosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden. Alle genoemde prijzen zijn in inclusief btw en exclusief materiaalkosten voor consument. Voor bedrijven zijn onze prijzen m.b.t. computer reparatie excl. 21% BTW.

Klachten

 • Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten, die op onze reparatie website zijn omschreven.
 • Geschillen

   Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen. Alle geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van Vibaspc. Vibaspc blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat Vibaspc zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Reparatiekosten en doorlooptijd

 • Reparaties, die niet binnen de garantiebepalingen van het product vallen, worden in rekening gebracht. Bij reparaties met een totaalbedrag onder €50,00 wordt vooraf geen prijsopgave gedaan, tenzij deze meer bedragen dan de aanschafwaarde van het product. Bij hogere (verwachte) reparatiekosten zal vooraf een prijsopgave worden gedaan. Indien de klant besluit om af te zien van reparatie, dan zullen in ieder geval onderzoekskosten en eventuele voorrij-, transport-, en/of administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • De voorrijkosten bij reparatie op locatie bedragen €7.50 voor spoed €15.00 (dit is alleen binnen Breda) De transportkosten zijn gebaseerd op het tarief voor verzending met standaard service via Post.nl. Meerprijs voor aangetekende zendingen zal uitsluitend aan de klant in rekening worden gebracht, indien daarom is verzocht. Indien de klant afziet van reparatie, dan zal het product aan de klant ter beschikking worden gesteld in de staat waarin deze is aangeleverd, tenzij het door de aard van het product niet mogelijk is om deze onbeschadigd te openen en/of de klacht te onderzoeken. De kosten voor retourzending zullen aan de klant in rekening worden gebracht.
 • Indien tijdens de uitvoering van de reparatie duidelijk wordt dat de reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of ook andere dan in de prijsopgave voorziene reparaties noodzakelijk zijn, dan zal overleg met de klant plaatsvinden en een herziene prijsopgave worden gemaakt. Indien de klant daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het hierboven bepaalde.
 • Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de gestelde termijn, dan wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gesteld en kan deze Vibaspc niet houden aan de opgegeven aan de opgegeven reparatietermijn. De voorgaande artikelen zijn van overeenkomstige toepassing.

Vervangend product

 • Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant de beschikking krijgt over een vervangend tijdens de duur van de reparatie. Gedurende de bruikleenperiode dient de klant te zorgen voor afdoende verzekering van het ter beschikking gestelde vervangende product. Retourzending van het bruikleentoestel is voor rekening en risico van de klant. Ontbrekende en beschadigde onderdelen en accessoires na retour ontvangst zullen worden gefactureerd.

Kwaliteit

 • Indien daarover niets is afgesproken wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking van een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dit vooraf verzoekt zullen de vervangen onderdelen ter beschikking van de klant worden gesteld, met uitzondering van ruilonderdelen. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatie bon met daarop een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

Aansprakelijkheid

 • Vibaspc is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt of het product retour wordt verzonden.

Garantie

 • Vibaspc geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte of verzending van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. De garantie vervalt bij vocht-, zand-, vuil-, bliksem-, stoot- en val schade en ingreep door derden. Wordt dit tijdens reparatie geconstateerd, dan gelden de gewone reparatievoorwaarden. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet Vibaspc een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.
 • 1. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
 • 2. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.
 • 3. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie.
 • 4. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
 • 5. Niet afgehaalde producten.
 • 6. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen – waarvan de laatste per aangetekend schrijven – van Vibaspc aan de klant, dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, wordt de klant geacht afstand te hebben gedaan van het product en staat het Vibaspc vrij om het product te gebruiken of te verkopen.

Geschillen

  Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen. Alle geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van Vibaspc. Vibaspc blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat Vibaspc zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.